Skip to content
Texas A&M University
Mathematics
photo of Alexei Poltoratski

Alexei Poltoratski

Fax +1 979 845 6028
Email alexeip <at> math.tamu.edu
URL https://www.math.tamu.edu/~alexei.poltoratski
Education Ph.D. California Institute of Technoldoyg, 1995
M.S. California Institute of Technology, 1995
B.S. St.-Petersburg State University, 1988
Research Area Complex and Harmonic Analysis