Guangbo Xu   εΎε…‰εš

Assistant Professor


Department of Mathematics
Texas A&M University
College Station, TX 77843
Email to me at: "guangboxu -- at -- math.tamu.edu"

"If all of mathematics disappeared, physics would be set back by exactly one week."---Feynman

"That was the week that God created the world."---Atiyah

Curriculum vitae   Papers   Talks and Slides   Teaching

My research is currently supported by NSF under DMS-2204321.

I will teach a graduate topic course on Atiyah-Singer Index Theorem in Spring 2023.

I am an instructor of TAMU Math Circle, a K-12 mathematics outreach program.

To those interested in Undergraduate Research.

Links

Oberwolfach Photo Collection Mozzochi's gallery

Chern Institute IAS School of Mathematics

Return to Math Department